[Koalicja-l] otwarta kultura w Polsce

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Śro, 20 Mar 2013, 17:12:34 CET


bede miala w Toruniu debate w poniedzialek ze studentami na temat 
wolnej kultury
czy mozecie mi podrzucic pare praktycznych przykladow z polskiego 
podworka dotyczących niestandardowego dzialania w kulturze, nowych 
modeli biznesowych, postaw twórczych otwartych (nie w stylu Manueli 
Gretkowskiej, której tez kradną, tak jak Kazikowi), portali z 
dobrowolnie upowszechnianymi polskimi dzielami kultury, nie mówię o 
naukowych i edukacyjnych oczywiscie


oczywiscie nie mysle także o dzialanich instytucji, ktore sa w KOEd, 
bo te sobie przywołam, ale inne, moze znacie?

Dzięki za pomoc

a pro po Manueli Gretkowskiej
czy my nie powinnismy sie czescij powolywac na artkul 20 Ustawy o 
prawie autorskim mówiący o 3% podatku od importerow, producentow i 
reprografistow dla OZZ?
Przecie de facto za kazda kpie ida tantiemy do OZZ czyli do 
Gretkowskiej, to ona powinna popierac kopiowanie, a nie płakać, że ja 
okradają?

Art. 20.
1. Producenci i importerzy:

   1) magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń,
   2) kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń 
reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części 
egzemplarza opublikowanego utworu,
   3) czystych nośników służących do utrwalania, w zakresie własnego 
użytku osobistego, utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, przy 
użyciu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 - są obowiązani do 
uiszczania, określonym zgodnie z ust. 5, organizacjom zbiorowego 
zarządzania, działającym na rzecz twórców, artystów wykonawców, 
producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców, opłat w wysokości 
nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń 
i nośników.

2. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży magnetofonów i innych 
podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników przypada:

   1) 50% - twórcom,
   2) 25% - artystom wykonawcom,
   3) 25% - producentom fonogramów.

3. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży magnetowidów i innych 
podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników przypada:

   1) 35% - twórcom,
   2) 25% - artystom wykonawcom,
   3) 40% - producentom wideogramów.

4. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży urządzeń 
reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników przypada:

   1) 50% - twórcom,
   2) 50% - wydawcom.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
po zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, artystów 
wykonawców, organizacji producentów fonogramów, producentów 
wideogramów oraz wydawców, jak również organizacji producentów lub 
importerów urządzeń i czystych nośników
wymienionych w ust. 1, określa, w drodze rozporządzenia: kategorie 
urządzeń i nośników oraz wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, 
kierując się zdolnością urządzenia i nośnika do zwielokrotniania 
utworów, jak również ich przeznaczeniem do wykonywania innych funkcji 
niż zwielokrotnianie utworów, sposób pobierania i podziału opłat oraz 
organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi uprawnione do ich pobierania.

Art. 201.
1. Posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku 
osobistego osób trzecich, są obowiązani do uiszczania za pośrednictwem 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi, opłat w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na rzecz 
twórców oraz wydawców, chyba że zwielokrotnienie odbywa się na 
podstawie umowy z uprawnionym. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom 
w częściach równych.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskim lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców oraz 
wydawców, a także opinii właściwej izby gospodarczej określa, w drodze 
rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając 
proporcje udziału w zwielokrotnianych materiałach utworów 
zwielokrotnianych dla własnego użytku osobistego, sposób ich 
pobierania i podziału oraz wskazuje organizację lub organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 
uprawnione do ich pobierania.

Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l