[Koalicja-l] dajcie to do wszystkich portali, jakie mamy

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Czw, 25 Lip 2013, 09:50:24 CEST


Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w 
sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i 
edukacyjnych

Obradujące wspólnie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawiają następujące 
stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji 
naukowych i edukacyjnych (dalej: OA - Open Access):

1. Zasada wprowadzania OA jako podstawowego modelu udostępniania 
publikacji naukowych, wprowadzona przez Komisję Europejską w 
Rekomendacji z 17 lipca 2012 r., wpisana w Strategię Europa Cyfrowa 
2020, rozwijana w założeniach projektu ustawy Ministerstwa Cyfryzacji 
o otwartych zasobach publicznych, jest cenną inicjatywą, sprzyjającą 
poszerzaniu zakresu współpracy naukowej i skali wykorzystywania 
wyników badań, w szczególności prowadzących do powstawania 
innowacyjnych rozwiązań, a także zapewniającą współudział 
społeczeństwa w formułowaniu nowych wyzwań badawczych.

2. Wynikające z wyżej wymienionej Rekomendacji Komisji Europejskiej 
zobowiązanie krajów członkowskich do wprowadzania zasady OA wymaga nie 
tylko określenia wybranego modelu OA , ale również powoduje 
konieczność przyjęcia odpowiednich uregulowań prawnych oraz procedur 
niezbędnych dla jego wdrożenia. Warunkiem powodzenia procesu 
wprowadzania modelu OA jest zapewnienie wysokiego standardu naukowego 
takich wydawnictw i publikacji, co powinno prowadzić do ich 
uwzględnienia przy ocenach indywidualnych naukowców i ocenach 
instytucjonalnych jednostek naukowych.

3. Jako preferowany kierunek wdrażania mode li OA należy przyjąć tryb 
repozytoryjny, przy równoczesnym rekomendowaniu autorom publikacji 
stosowania zasady udzielania niewyłącznych licencji wydawniczych. 
Niezbędne jest w związku z tym podjęcie skoordynowanych działań 
prowadzących do wdrożenia w Polsce spójnego systemu rozwiązań 
repozytoryjnych, służącego podnoszeniu widoczności powstałych w Polsce 
publikacji, a w przyszłości dalszego rozwoju zakresu stosowania modeli 
otwartych w nauce i edukacji.

Prezydium KRASP i Prezydium PAN wyrażają wolę współ pracy na rzecz 
wdrażania w Polsce modelu OA w odniesieniu do publikacji naukowych i 
edukacyjnych, równocześnie deklarują c wsparcie dla związanych z 
modelem OA inicjatyw i programów agend rządowych oraz administracji 
publicznej. W celu realizacji przedkładanego stanowiska przewidziane 
jest utworzenie wspólnego Zespołu Otwartej Nauki , mającego pełnić 
koordynującą rolę w zakresie działań na rzecz wdrażania zasad OA do 
publikacji naukowych i edukacyjnych, a także innych stowarzyszonych z 
nimi przyszłych inicjatyw.


Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l