[Koalicja-l] Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds. ustalenia zasad udostępniania materiałów drukowanych niewidomym i niedowidzącym z dnia 20 września 2012 roku

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Pią, 5 Paź 2012, 10:48:10 CEST


Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds. ustalenia zasad udostępniania 
materiałów drukowanych niewidomym i niedowidzącym z dnia 20 września 
2012 roku


W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) dnia 20 
września 2012 roku odbyło się spotkanie organizacyjne Zespołu ds. 
ustalenia zasad udostępniania materiałów drukowanych niewidomym i 
niedowidzącym. Utworzenie Zespołu jest odpowiedzią Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego na wniosek Polskiego Związku Niewidomych, Izby 
Wydawców Prasy oraz Polskiej Izby Książki, które wskazały potrzebę 
istnienia takiej grupy. Ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego spotkaniu przewodniczył Pan Maciej Dydo, Naczelnik Wydziału 
Prawa Autorskiego w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów.

Podczas pierwszego spotkania Zespołu w MKiDN byli obecni reprezentanci:
1. Polskiego Związku Niewidomych - Pani Monika Cieniewska
2. Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich - Pani 
Anna Wołodko
3. Biblioteki Narodowej - Pani Katarzyna Ślaska
4. Biura Pełnomocnika Ochrony Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Pan Jan Lach
5. Polskiej Izby Książki - Pani Grażyna Szarszewska
6. Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Polska Książka - Pani Aleksandra Burba
7. Agory S.A. - Pan Robert Kijak
8. Izby Wydawców Prasy - Pan Maciej Hoffman i Pan Jacek Wojtaś
9. E - kiosku - Pan Tomasz Fąfara
10. Spółdzielni Polityka - Pan Piotr Zmelonek
11. Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych - Pan Witold Szczęsny
12. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departamentu 
Mecenatu Państwa - Pani Agnieszka Grzeszczuk.

Pan Maciej Dydo wskazał, iż celem powołanego zespołu jest spowodowanie 
poprawy ilości dostępnych materiałów wydawniczych dostosowanych do 
odbioru przez osoby niewidome i niedowidzące.Pan Maciej Dydo zaproponował poniższy zakres prac zespołu:
1. Zdefiniowanie potrzeb osób niewidomych i słabo widzących.
2. Sporządzenie katalogu barier związanych z dostępem do publikacji 
drukowanych.
3. Opracowanie założeń dla efektywnego systemu wytwarzania i 
dystrybucji formatów umożliwiających dostęp osobom niewidomym i 
jednocześnie bezpiecznych wydawców.
4. Ustalenie zasad finansowania wytwarzania i dystrybucji formatów.
5. Uzgodnienie formuły prawnej i treści porozumienia; omówienie 
ewentualnych zmian legislacyjnych.

W Polskim prawie, a dokładnie w ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (dalej: pr. aut.) istnieje wyjątek na rzecz osób 
niepełnosprawnych, który umożliwia nieodpłatne korzystanie z utworów, 
nie mniej jednak nadal istnieją poważne problemy natury technicznej, 
aby przyznane prawem możliwości w pełni realizować. Intencją Ministra 
Kultury jest aby wyjątek zawarty w artykule 33? pr. aut. funkcjonował 
poprawnie. Dostęp nie musi polegać wyłącznie na bezpłatnym 
udostępnieniu utworów osobom niewidomym i niedowidzącym, ale również 
na zasadach komercyjnych z pełnym uwzględnieniem zasad poszanowania 
praw autorskich. Dwa lata temu pod auspicjami Komisji Europejskiej 
podpisano porozumienie pomiędzy organizacjami zrzeszającymi wydawców i 
Europejską Unią Niewidomych, które ustanowiło zasady dostępności do 
materiałów drukowanych zarówno na poziomie krajowym, jak i pomiędzy 
państwami członkowskimi - EU Stakeholders Dialogue Memorandum of 
Understanding (MoU) on access to works by people with print 
disabilities. Porozumienie to ustaliło również zasady dystrybucji 
utworów wśród osób niepełnosprawnych na poziomie europejskim, w tym w 
szczególności ustanowienie sieci zaufanych pośredników, których 
zadaniem jest identyfikacja beneficjentów, przetwarzanie utworów do 
bezpiecznych formatów i dystrybucja formatów do beneficjentów.
Ponadto, w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, przewiduje się 
podjęcie działań przez MKiDN w zakresie poszerzenia dostępności 
utworów prawnoautorskich osobom niewidomym i niedowidzącym. Z kolei, w 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) trwają prace nad 
przyjęciem instrumentu dotyczącego udostępniania materiałów 
drukowanych osobom z upośledzeniami uniemożliwiającymi zapoznawanie 
się z drukiem (persons with print disabilities). Warto podkreślić, że 
zakres regulacji nie dotyczy wyłącznie osób niewidomych oraz 
niedowidzących, ale także wszystkich osób, które nie mogą zapoznawać 
się z drukiem (niepełnosprawności ruchowe, dyslektycy). Na koniec, Pan 
Maciej Dydo poprosił o zastanowienie się nad zaproponowanym zakresem 
prac Zespołu oraz przygotowanie materiałów do pracy podczas kolejnych 
spotkań przez poszczególne podmioty:
1. Polski Związek Niewidomych - materiał dotyczący rzeczywistych 
problemów osób niewidomych i niedowidzących w zakresie korzystania z 
utworów drukowanych z jasnym wskazaniem potrzeb osób niewidomych i 
niedowidzących.
2. Wydawcy Prasy - materiały dotyczące zabezpieczeń, które są 
stosowane obecnie przez wydawców i takich, które satysfakcjonowałyby 
wydawców w chwili, kiedy wyłonionoby zaufanego pośrednika w Polsce. 
Ponadto, wydawcy zrzeszeni w organizacjach międzynarodowych zostali 
poproszeni o przedstawienie modeli stosowanych przez wydawców książek 
lub prasy w zakresie udostępniania materiałów drukowanych osobom 
niewidomym w innych krajach europejskich. Modele te zostaną omówione 
podczas kolejnych spotkań Zespołu i doprowadzą do zbudowania projektu 
polskiego modelu w zakresie udostępniania materiałów drukowanych w 
Polsce. Na tej podstawie będzie można wyliczyć, jakie są koszty i 
zastanowić się nad źródłami finansowania takiego przedsięwzięcia.
3. Biblioteka Narodowa - materiały odnośnie udostępniania przez BN 
utworów osobom niewidomym i niedowidzącym.
Powyższe materiały wskazane podmioty powinny przesłać za pomocą poczty 
elektronicznej do MKiDN. Uwagi do zakresu prac Zespołu powinny zostać 
przesłane do wtorku, 25 września 2012 roku. Z kolei MKiDN wystąpi do 
KE z prośbą o udostępnienie materiałów dotyczących wdrożenia MoU w 
pozostałych państwach członkowskich.

Uczestnicy spotkania wstępnie zidentyfikowali problemy, z którymi 
zmagają się osoby niewidome, chcące zapoznać się z materiałami 
drukowanymi. Wskazali również na kłopoty, z jakimi mogą spotkać się 
wydawcy próbujący ułatwić osobom niewidomym dostęp do publikacji. 
Ponadto członkowie Zespołu poruszyli temat dotyczący możliwości 
utworzenia w Polsce sieci zaufanych pośredników, którzy w przyszłości 
mogliby zająć się dystrybucją materiałów w formatach dostępnych dla 
osób niepełnosprawnych.

Reprezentanci wydawców książek i prasy, Pani Grażyna Szarszewska i Pan 
Maciej Hoffman, podkreślili, iż dla wydawców nie stanowi problemu 
przekazywanie plików tekstowych podmiotom zajmującym się ich dalszym 
udostępnianiem osobom niepełnosprawnym, jednakże z uwagi na fakt, iż 
pliki te są ,,otwarte" (pozbawione zabezpieczeń) mają obawy przed 
rozpowszechnianiem ich osobom nieuprawnionym i zakłócaniem przez to 
komercyjnego obrotu utworami. Ponadto, przedstawiciele wydawców 
zgodzili się, iż koniczne jest wyłonienie zaufanego pośrednika, gdyż 
obrót utworami udostępnianymi w ramach wyjątku w pr. aut. wymaga 
kontroli prawnej i technicznej. Wskazali również, iż zaufany pośrednik 
nie powinien mieć żadnych powiązań komercyjnych, a w szczególności 
powinien być powołany wyłącznie do obsługi potrzeb osób niewidomych. 
Osoby niewidome i słabo widzące powinny mieć obowiązek przedstawiać 
orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności przy rejestracji 
umożliwiającej korzystanie z systemu udostępniania utworów.
Pan Piotr Zmelonek podniósł kwestię pozytywnych doświadczeń związanych 
z udostępnianiem niewidomym plików w dostępnych formatach za 
pośrednictwem podmiotu o nazwie DE FACTO w siedzibą w Płocku. Podmiot 
ten udostępnia utwory osobom niewidomym, finansując swoją działalność, 
ze środków pozyskanych z PFRON. Pan Zmelonek zwrócił uwagę na to, że 
najważniejsze są inicjatywy ,,oddolne". DE FACTO zwróciło się 7 lat 
temu do Spółdzielni Polityka z zapytaniem, czy może korzystać z treści 
wydawnictwa po zaprezentowaniu platformy, zasad i reguł udostępniania 
utworów. Ze strony Spółdzielni Polityka nie wymagało to żadnej 
dodatkowej pracy, poza udostępnieniem plików. Decyzja o współpracy 
została podjęta przez Politykę na podstawie informacji o ilości osób 
korzystających lub mogących korzystać z takiej platformy oraz w jaki 
sposób osoby niewidome korzystają z treści (czy z domu, czy z 
biblioteki). Dzięki tym informacjom podjęto decyzję o nawiązaniu 
współpracy, która trwa do dziś. Spółdzielnia Polityka uzyskała 
pewność, że osoby które chcą się zarejestrować i korzystać z plików 
muszą przedstawić dokument stwierdzający niepełnosprawność spółce DE 
FACTO.
 Dyrektor Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, Pani 
Monika Cieniewska podkreśliła, iż osoby niewidome są w stanie czytać 
poprzez urządzenia do odczytu wyłącznie pliki tekstowe, a nie zdjęcia 
w formacie .jpg, które nie są odczytywane przez dostępne urządzenia. 
Książki są kupowane, skanowane i przekładane na pliki tekstowe. 
Zwróciła uwagę, że wydawcy posiadają pliki tekstowe i mogliby je 
udostępniać bezpośrednio niepełnosprawnym, co pozwoliłoby ominąć 
żmudny proces skanowania tekstu drukowanego na papierze (procedura 
OCR). Biblioteka Polskiego Związku Niewidomych wypożycza także treści 
on-line, jednakże by móc z tej usługi korzystać, osoba wypożyczająca 
musi przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok. 
Serwis ten jest autoryzowany, wymaga zalogowania się w celu 
wypożyczania książek. Osoby niewidome i niedowidzące chcą szanować 
prawa autorskie, ale też nie chcą być pozbawieni dostępu do utworów 
nowych, codziennych gazet i czasopism. Szczególną uwagę Pani Monika 
Cieniewska zwróciła na zagadnienie projektowania uniwersalnego, u 
którego założeń leży szersze spojrzenie obejmujące różne grupy 
beneficjentów, przy doborze technik i metod udostępniania materiałów 
drukowanych. Z uwagi na fakt, iż środowisko osób niewidomych jest tzw. 
rynkiem niszowym, zrealizowanie formatu udostępniania utworów jedynie 
na potrzeby osób z upośledzeniami wzroku byłoby stosunkowo drogie. 
Jeśli uda się znaleźć model, który mógłby zostać wykorzystany w 
rozpowszechnianiu utworów także osobom widzącym, wydawcy zyskaliby 
dodatkowych odbiorców i inwestycja w konwersję materiałów na tzw. 
,,formaty dostępne" stałaby się opłacalna. Pani Monika Cieniewska 
potwierdziła, iż osoby z upośledzeniami wzroku są gotowe korzystać z 
utworów na zasadzie odpłatnej, chciałyby mieć jednak dostęp do książek 
nowych, czy codziennych wydań prasy.
Większość uczestników spotkania zgodziła się co do tego, że zaufanym 
pośrednikiem na polskim rynku mogłaby być Biblioteka Narodowa (BN). 
Pani Katarzyna Ślaska, reprezentująca BN, stwierdziła, iż jest to 
dużym wyróżnieniem dla Biblioteki, jednakże bez dodatkowych środków 
finansowych BN nie jest w stanie podjąć się takiego wyzwania. 
Dodatkowo, zostało zaznaczone, iż format utworów, który będzie 
udostępniany osobom niewidomym, powinien być ujednolicony, 
technologicznie neutralny, tak aby współgrał z dostępnymi na rynku 
czytnikami, czy też innymi urządzeniami do odbioru i przekazywania 
treści.
Największym problemem, z którym przyjdzie się zmierzyć będzie źródło 
finansowania przetwarzania zasobów do formatu właściwego do odczytu 
osobom niepełnosprawnym. Pan Maciej Dydo zaznaczył, że Departament 
Własności Intelektualnej i Mediów nie dysponuje żadnymi środkami na 
ten cel, jednakże Ministerstwo Kultury zarządza środkami z Funduszu 
Promocji Twórczości. Kwoty które wpływają do FPT nie są na tyle duże 
aby móc finansować przetwarzanie plików. Zwrócił również uwagę, że są 
to środki pochodzące od wydawców z tytułu opłat na podstawie art. 40 
pr. aut. Sama obsługa FPT jest droga i obecnie rozważa się 
alternatywne źródła finansowania FPT. Zaznaczył także, że w 
odniesieniu do dyskutowanego przedmiotu w 2011 roku wpłynęły dwa 
wnioski o dofinansowanie wydań dla osób niewidomych. MKiDN przekazało 
kwotę 11 000 zł na rzecz wydawnictw nutowych w formacie Braille. Pani 
Monika Cieniewska zauważyła, że mała ilość wniosków nie wynika z braku 
potrzeb, czy też małego zainteresowania, zaś z konieczności posiadania 
wkładu własnego w wysokości 50% wartości projektu. Jest to ponad 
możliwości Biblioteki, która nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Pan Jan Lach, przedstawiciel Biura Pełnomocnika Ochrony Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych został poproszony o wskazanie, czy istnieją inne 
fundusze, z których można by było sfinansować działalność w zakresie 
przetwarzania i udostępniania plików. Pan Jan Lach zaznaczył, że 
reprezentuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaś temat który 
jest omawiany dotyczy kompetencji MKiDN, choć MPiPS ze swoimi 
możliwościami nie wyklucza wsparcia. Niewątpliwie duża rola w zakresie 
udostępniania publikacji osobom niewidomym należy do Biblioteki 
Narodowej, gdyż realizuje ona program cyfryzacji zasobów BN. Należy 
rozważyć zastosowanie platformy, która będzie udostępniała zasoby 
zcyfryzowane, w tym zasoby BN.

Zespół ds. ustalenia zasad udostępniania materiałów drukowanych 
niewidomym i niedowidzącym zostanie powołany przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego poprzez stosowne zarządzenie.
Ustalono , iż kolejne spotkanie będzie miało miejsce 8 października 
br. o godzinie 12.00 w siedzibie MKiDN.

Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l