[Koalicja-l] Szkolenia e-nauczyciel

Alicja Pacewicz alicja.pacewicz w ceo.org.pl
Wto, 13 Lis 2012, 11:19:49 CET


Szanowni Państwo,
niestety nie mogę odpowiedzieć na te wątpliwości. Nie prowadzę programu
szkoleniowego e-nauczyciel, jego szefem jest Jacek Strzemieczny.
Przekazałam jemu i osobom prowadzącym program sygnały płynące z KOED.
Program szkoleniowy jest w trakcie tworzenia i myślę, że współpraca
programu E-nauczyciel z KOED w tym zakresie jest potrzebna.

Ja niestety jestem jeszcze przez 3 tygodnie poza Polską i mogę ten proces
wspierać tylko mailowo.

Alicja Pacewicz


W dniu 13 listopada 2012 08:46 użytkownik Bożena Bednarek-Michalska <
b.michalska w bu.uni.torun.pl> napisał:

> to faktycznie bardzo niepokojące informacje, przyjrzymy sie tym działaniom
>
>
> ]'
> Cytowanie Władysław Majewski <wladek.majewski w gmail.com>:
>
> W ostatnich tygodniach trzykrotnie sygnalizowałem CEO - z niewielkim
>> skutkiem - problemy związane z trybem rekrutacji na szkolenia.
>>
>> Dyrektorzy szkół uczestniczących w programie Cyfrowa Szkoła otrzymują od
>> CEO pisma i mejle z żądaniem wypełnienia tego formularza:
>> http://www.ceo.org.pl/pl/**cyfrowaszkola/formularz<http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/formularz>
>>
>> Formularz ten zawiera wiele pytań, których zadawanie jest zbędne, gdyż np.
>> dane szkoly CEO może łatwo pobrać z SIO, ale zawiera także równie wiele
>> oznaczonych jako obowiązkowe pytań, które nie mają żadnego związku ze
>> szkoleniami w ramach programu Cyfrowa Szkoła. Oto przykłady:
>>
>>  1. adres emejl szkoły
>>  2. osobisty adres emejl dyrektora szkoły
>>  3. osobisty adres emejl koordynatora
>>  4. imię i nazwisko sekretarki dyrektora szkoły
>>  5. sprzęt zamówiony w ramach programu
>>
>>
>> Formularz kończy się żądaniem zaakceptowania
>> regulaminuhttp://www.ceo.org.**pl/pl/cyfrowaszkola/news/**
>> regulamin-programu<http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/regulamin-programu>
>> ,
>>
>> zgodnie z którym:
>>
>> 3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Programu i
>> upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować
>> wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem
>> informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na
>> jakiekolwiek
>> upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie,
>> publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia
>> Programu,
>> z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach
>> i
>> innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym
>>
>> (....)
>>
>> 5. Z chwilą nadesłania przez Szkołę do CEO utworów: zdjęcia, grafiki,
>> tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na
>> CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do
>> utworu (pracy) w zakresie:
>>
>> 5.1. Utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie
>> egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską,
>> reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
>>
>> 5.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
>> utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo
>> egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie,
>> odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
>> aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
>> wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu
>> terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów
>> i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np.
>> adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO,
>> artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi
>> ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z
>> obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego
>> wydania.
>>
>>
>> Kiedy zwróciłem uwagę koleżankom z CEO na niespójność (co to są
>> "niewyłączne prawa majątkowe?) i niestosowność tego zapisu w kontekście
>> udziału CEO w pracach KOED, w odpowiedzi do regulaminu dodany został pkt.
>> 7:
>>
>>
>>
>> 7. Punkty 5 i 6 niniejszego regulaminu wynikają z faktu, iż program
>> "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i
>> szkołach" jest unijnym programem systemowym, realizowanym w partnerstwie z
>> Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, a zatem zobowiązanym do stosowania zapisów
>> "Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję
>> Zarządzająca POKL". Paragraf 10 punkt 5 umowy partnerskiej zawartej przez
>> CEO i ORE na rzecz realiazcji Projektu, stanowi iż: "Partner udostępnia
>> Liderowi Partnerstwa na potrzeby informacji i promocji Europejskiego
>> Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej,
>> obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci materiałów
>> zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących
>> Projektu."
>>
>>
>> Mimo jak się wydaje celowo trudno zrozumiałego i pokrętnego sformułowania,
>> można dostrzec, że cytowane tu wymogi POKL nie mają nic wspólnego z
>> treścią
>> pkt. 5 regulaminu (bo dotyczą materiałów dotyczących projektu, a nie
>> stworzonych przez jego uczestników, a ponadto do udzielenia niewyłącznej
>> licencji nie trzeba stać się właścicielem praw majątkowych, wystarczy
>> uzyskać licencję pozwalającą na dalsze licencjonowanie).
>>
>>
>> Dalej w regulaminie napisane jest, że uczestnik Programu podaje swoje dane
>> osobowe dobrowolnie, co jest cyniczną nieprawdą w sytuacji, w której
>> wylosowana szkoła musi wziąc udział w szkoleniach CEO, a więc musi
>> wypełnić
>> formularz, a w tym celu musi podać dane osobowe i zaakceptować regulamin,
>> zgodnie z którym czyni to dobrowolnie. W kolejnych punktach równie
>> dobrowolnie musi zgodzić się na dalsze dowolne rozpowszechnianie jego
>> danych przez CEO oraz na przyjmowanie wszelkiego spamu od nabywców bazy
>> adresowej ("sponsorów") CEO:
>>
>>
>> Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych
>> osobowych udostępnianych podczas realizacji Programu w celach
>> komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych,
>> sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO
>> oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
>>
>> 5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych
>> danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której
>> pracuje/uczy się, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez
>> uczestnika na polach eksploatacji.
>>
>> 6. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie
>> swych
>> danych osobowych, teraz i w przyszłości, przez Organizatorów w celach
>> prowadzenia i promowania Programu, w tym w szczególności do publikacji
>> danych na stronach internetowych, a także w okolicznościowych
>> wydawnictwach
>> związanych z programem. Dane, o których mowa wyżej, obejmują w przypadku
>> nauczycieli: imię, nazwisko, nauczany przedmiot.
>>
>>
>> Tak więc cyfrowa szkoła CEO to w osobistym doświadczeniu uczestnika także
>> lekcja swoistego rozumienia postawy obywatelskiej jako sprawnej
>> inwiligacji
>> i pazerności.
>>
>>
>
>
> Bożena Bednarek-Michalska
> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
> Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
> 87-100 Toruń
> ul. Gagarina 13
> tel.: (48+56) 6114417
> komórka: 669601898.
>
> ______________________________**_________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/**mailman/listinfo/koalicja-l<http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l>
>
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20121113/51da9fc3/attachment-0001.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l