[Koalicja-l] Szkolenia e-nauczyciel

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Wto, 13 Lis 2012, 08:46:54 CET


to faktycznie bardzo niepokojące informacje, przyjrzymy sie tym działaniom


]'
Cytowanie Władysław Majewski <wladek.majewski w gmail.com>:

> W ostatnich tygodniach trzykrotnie sygnalizowałem CEO - z niewielkim
> skutkiem - problemy związane z trybem rekrutacji na szkolenia.
>
> Dyrektorzy szkół uczestniczących w programie Cyfrowa Szkoła otrzymują od
> CEO pisma i mejle z żądaniem wypełnienia tego formularza:
> http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/formularz
>
> Formularz ten zawiera wiele pytań, których zadawanie jest zbędne, gdyż np.
> dane szkoly CEO może łatwo pobrać z SIO, ale zawiera także równie wiele
> oznaczonych jako obowiązkowe pytań, które nie mają żadnego związku ze
> szkoleniami w ramach programu Cyfrowa Szkoła. Oto przykłady:
>
>  1. adres emejl szkoły
>  2. osobisty adres emejl dyrektora szkoły
>  3. osobisty adres emejl koordynatora
>  4. imię i nazwisko sekretarki dyrektora szkoły
>  5. sprzęt zamówiony w ramach programu
>
> Formularz kończy się żądaniem zaakceptowania
> regulaminuhttp://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/regulamin-programu,
> zgodnie z którym:
>
> 3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Programu i
> upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować
> wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem
> informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek
> upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie,
> publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu,
> z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i
> innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym
>
> (....)
>
> 5. Z chwilą nadesłania przez Szkołę do CEO utworów: zdjęcia, grafiki,
> tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na
> CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do
> utworu (pracy) w zakresie:
>
> 5.1. Utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie
> egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską,
> reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
>
> 5.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
> utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo
> egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie,
> odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
> aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
> wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu
> terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów
> i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np.
> adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO,
> artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi
> ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z
> obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.
>
>
> Kiedy zwróciłem uwagę koleżankom z CEO na niespójność (co to są
> "niewyłączne prawa majątkowe?) i niestosowność tego zapisu w kontekście
> udziału CEO w pracach KOED, w odpowiedzi do regulaminu dodany został pkt. 7:
>
>
>
> 7. Punkty 5 i 6 niniejszego regulaminu wynikają z faktu, iż program
> "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i
> szkołach" jest unijnym programem systemowym, realizowanym w partnerstwie z
> Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, a zatem zobowiązanym do stosowania zapisów
> "Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję
> Zarządzająca POKL". Paragraf 10 punkt 5 umowy partnerskiej zawartej przez
> CEO i ORE na rzecz realiazcji Projektu, stanowi iż: "Partner udostępnia
> Liderowi Partnerstwa na potrzeby informacji i promocji Europejskiego
> Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej,
> obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci materiałów
> zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących
> Projektu."
>
>
> Mimo jak się wydaje celowo trudno zrozumiałego i pokrętnego sformułowania,
> można dostrzec, że cytowane tu wymogi POKL nie mają nic wspólnego z treścią
> pkt. 5 regulaminu (bo dotyczą materiałów dotyczących projektu, a nie
> stworzonych przez jego uczestników, a ponadto do udzielenia niewyłącznej
> licencji nie trzeba stać się właścicielem praw majątkowych, wystarczy
> uzyskać licencję pozwalającą na dalsze licencjonowanie).
>
>
> Dalej w regulaminie napisane jest, że uczestnik Programu podaje swoje dane
> osobowe dobrowolnie, co jest cyniczną nieprawdą w sytuacji, w której
> wylosowana szkoła musi wziąc udział w szkoleniach CEO, a więc musi wypełnić
> formularz, a w tym celu musi podać dane osobowe i zaakceptować regulamin,
> zgodnie z którym czyni to dobrowolnie. W kolejnych punktach równie
> dobrowolnie musi zgodzić się na dalsze dowolne rozpowszechnianie jego
> danych przez CEO oraz na przyjmowanie wszelkiego spamu od nabywców bazy
> adresowej ("sponsorów") CEO:
>
>
> Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych
> osobowych udostępnianych podczas realizacji Programu w celach
> komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych,
> sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO
> oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
>
> 5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych
> danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której
> pracuje/uczy się, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez
> uczestnika na polach eksploatacji.
>
> 6. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swych
> danych osobowych, teraz i w przyszłości, przez Organizatorów w celach
> prowadzenia i promowania Programu, w tym w szczególności do publikacji
> danych na stronach internetowych, a także w okolicznościowych wydawnictwach
> związanych z programem. Dane, o których mowa wyżej, obejmują w przypadku
> nauczycieli: imię, nazwisko, nauczany przedmiot.
>
>
> Tak więc cyfrowa szkoła CEO to w osobistym doświadczeniu uczestnika także
> lekcja swoistego rozumienia postawy obywatelskiej jako sprawnej inwiligacji
> i pazerności.
>Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l