[Koalicja-l] Szkolenia e-nauczyciel

Władysław Majewski wladek.majewski w gmail.com
Pon, 12 Lis 2012, 20:50:29 CET


W ostatnich tygodniach trzykrotnie sygnalizowałem CEO - z niewielkim
skutkiem - problemy związane z trybem rekrutacji na szkolenia.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w programie Cyfrowa Szkoła otrzymują od
CEO pisma i mejle z żądaniem wypełnienia tego formularza:
http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/formularz

Formularz ten zawiera wiele pytań, których zadawanie jest zbędne, gdyż np.
dane szkoly CEO może łatwo pobrać z SIO, ale zawiera także równie wiele
oznaczonych jako obowiązkowe pytań, które nie mają żadnego związku ze
szkoleniami w ramach programu Cyfrowa Szkoła. Oto przykłady:

   1. adres emejl szkoły
   2. osobisty adres emejl dyrektora szkoły
   3. osobisty adres emejl koordynatora
   4. imię i nazwisko sekretarki dyrektora szkoły
   5. sprzęt zamówiony w ramach programu

Formularz kończy się żądaniem zaakceptowania
regulaminuhttp://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/regulamin-programu,
zgodnie z którym:

3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Programu i
upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować
wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem
informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek
upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie,
publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu,
z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i
innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym

(....)

 5. Z chwilą nadesłania przez Szkołę do CEO utworów: zdjęcia, grafiki,
tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na
CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do
utworu (pracy) w zakresie:

5.1. Utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie
egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

5.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo
egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie,
odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu
terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów
i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np.
adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO,
artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi
ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z
obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.


Kiedy zwróciłem uwagę koleżankom z CEO na niespójność (co to są
"niewyłączne prawa majątkowe?) i niestosowność tego zapisu w kontekście
udziału CEO w pracach KOED, w odpowiedzi do regulaminu dodany został pkt. 7:7. Punkty 5 i 6 niniejszego regulaminu wynikają z faktu, iż program
"Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i
szkołach" jest unijnym programem systemowym, realizowanym w partnerstwie z
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, a zatem zobowiązanym do stosowania zapisów
"Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję
Zarządzająca POKL". Paragraf 10 punkt 5 umowy partnerskiej zawartej przez
CEO i ORE na rzecz realiazcji Projektu, stanowi iż: "Partner udostępnia
Liderowi Partnerstwa na potrzeby informacji i promocji Europejskiego
Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej,
obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci materiałów
zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących
Projektu."


Mimo jak się wydaje celowo trudno zrozumiałego i pokrętnego sformułowania,
można dostrzec, że cytowane tu wymogi POKL nie mają nic wspólnego z treścią
pkt. 5 regulaminu (bo dotyczą materiałów dotyczących projektu, a nie
stworzonych przez jego uczestników, a ponadto do udzielenia niewyłącznej
licencji nie trzeba stać się właścicielem praw majątkowych, wystarczy
uzyskać licencję pozwalającą na dalsze licencjonowanie).


Dalej w regulaminie napisane jest, że uczestnik Programu podaje swoje dane
osobowe dobrowolnie, co jest cyniczną nieprawdą w sytuacji, w której
wylosowana szkoła musi wziąc udział w szkoleniach CEO, a więc musi wypełnić
formularz, a w tym celu musi podać dane osobowe i zaakceptować regulamin,
zgodnie z którym czyni to dobrowolnie. W kolejnych punktach równie
dobrowolnie musi zgodzić się na dalsze dowolne rozpowszechnianie jego
danych przez CEO oraz na przyjmowanie wszelkiego spamu od nabywców bazy
adresowej ("sponsorów") CEO:


Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych
osobowych udostępnianych podczas realizacji Programu w celach
komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych,
sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO
oraz przedstawienia oferty programowej CEO.

5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych
danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której
pracuje/uczy się, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez
uczestnika na polach eksploatacji.

6. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swych
danych osobowych, teraz i w przyszłości, przez Organizatorów w celach
prowadzenia i promowania Programu, w tym w szczególności do publikacji
danych na stronach internetowych, a także w okolicznościowych wydawnictwach
związanych z programem. Dane, o których mowa wyżej, obejmują w przypadku
nauczycieli: imię, nazwisko, nauczany przedmiot.


Tak więc cyfrowa szkoła CEO to w osobistym doświadczeniu uczestnika także
lekcja swoistego rozumienia postawy obywatelskiej jako sprawnej inwiligacji
i pazerności.
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20121112/ba36f982/attachment-0001.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l