[Koalicja-l] Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy w sprawie handlu nowymi podręcznikami w szkołach

Marcin Wilkowski marcin w wilkowski.org
Czw, 28 Cze 2012, 08:46:40 CEST


Zarząd OSK informuje, że w szkołach na terenie województwa Śląskiego
jest prowadzona sprzedaż nowych podręczników na rok szkolny 2012/2013
na kiermaszach, przez biblioteki szkolne, Rady Rodziców bądź inne
podmioty. Jest to niezgodne z obowiązującym prawem, gdyż :

Ustawa O systemie oświaty z 07.09.1991r.(Dz. U. z 2004r., Nr 80, poz.
542 z późn. zmianami) w art. 22b stanowi "Dyrektor szkoły podejmuje
działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na
terenie szkoły".

Minister Finansów w interpretacji z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie
Rad Rodziców napisał "Rada Rodziców utworzona przez rodziców, jako ich
reprezentant(art.53, ust. 1 ustawy O systemie oświaty), jest wyłącznie
wewnętrznym organem przedszkola, szkoły. Rada Rodziców zatem, będąc
społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym, nie jest podmiotem
gospodarki narodowej i nie może samodzielnie występować w obrocie
prawnym."

Ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674; Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007r. Nr 17, poz. 95) stanowi,
że ani szkoła ani nauczyciele nie mogą czerpać korzyści z pośrednictwa
w sprzedaży podręczników czy innych materiałów edukacyjnych a także że
nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i w związku z tym godząc
się na przyjęcie korzyści majątkowej naraża się na sankcje wynikające
z art.228 § 1 Kodeksu karnego.

Ustawa Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999r. Nr 83, poz. 930 z późn.
zmianami) w art. 54 stanowi, że "nieopodatkowanie dochodu osiągniętego
ze sprzedaży podręczników szkolnych wyczerpuje znamiona czynu
zabronionego, polegającego na uchylaniu się od opodatkowania poprzez
nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania"

Ponadto przypominamy, że od 1 stycznia 2011r. obowiązuje na książki w
tym na podręczniki 5% stawka VAT!!
Bardzo istotne byłoby ustalić na podstawie jakich dokumentów szkoła,
Rada Rodziców lub jakikolwiek inny podmiot wszedł w posiadanie
podręczników i czy jest prowadzona ewidencja związana z obrotem
zarówno u dostawcy jak i u odbiorcy.

Poniżej podajemy przykładowe adresy szkół zajmujących się procederem
nielegalnej sprzedaży podręczników :
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego, Orzesze - Zawiść, ul.
1000-lecia 3
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika, Bytom, ul. Chrobrego 9
Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Wacława Kuchara, Bytom, ul. Reptowska 86

http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=28&tx_ttnews[tt_news]=13026&cHash=a052c47c9d


Więcej informacji o liście koalicja-l