[Koalicja-l] PILNE: STanowisko KOED wobec programu Cyfrowa Szkola

Piotr Witek Piotr.Witek w firr.org.pl
Czw, 26 Sty 2012, 15:31:24 CET


Witam!
Nie chcąc czegoś nawywijać na proponowanej platformie z moim programem 
odczytu ekranu, poniżej wklejam stanowisko FIRR.

Stanowisko Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w sprawie rządowego 
programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa Szkoła".

?

W związku z opublikowaniem projektu Rady Ministrów - Rządowy program 
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa Szkoła" , przedkładamy 
uwagi do jego brzmienia.Europejska Agenda Cyfrowa (KOM 2010)245)

2.6. Zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i 
włączenia społecznego

Dostępność i możliwości wykorzystania są również problemem dla 
niepełnosprawnych Europejczyków. Niwelowanie przepaści cyfrowej może 
zwiększyć szanse osób z mniej uprzywilejowanych grup społecznych na 
uczestnictwo w społeczeństwie cyfrowym na równych prawach (w tym na 
korzystanie z usług, które ich bezpośrednio dotyczą, takich jak 
e-kształcenie, e-administracja, e-zdrowie), a przez to poprawić ich sytuację 
poprzez zwiększenie ich szans na rynku pracy. Umiejętność posługiwania się 
technologiami cyfrowymi jest więc jedną z ośmiu kluczowych kompetencji, 
które mają fundamentalne znaczenie dla osób funkcjonujących w społeczeństwie 
opartym na wiedzy.

Konwencja NZ o prawach osób niepełnosprawnych:

art. 24 Edukacja

1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu 
realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa 
Strony zapewnią integracyjny system kształcenia na wszystkich poziomach 
edukacji i w kształceniu ustawicznym, zmierzające do:

c) umożliwienia osobom niepełnosprawnym efektywnego udziału w wolnym 
społeczeństwie.

2. Realizując to prawo, Państwa Strony zapewnią, że:

a) osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji 
ze względu na niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne nie będą 
wykluczane, ze względu na niepełnosprawność, z bezpłatnego i obowiązkowego 
nauczania na poziomie podstawowym lub z nauczania na poziomie średnim,

b) osoby niepełnosprawne będą korzystać z integracyjnego, bezpłatnego 
nauczania obowiązkowego wysokiej jakości, na poziomie podstawowym i średnim, 
na zasadach równości z innymi osobami, w społecznościach, w których żyją,

c) wprowadzane będą racjonalne usprawnienia, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami,

d) osoby niepełnosprawne będą uzyskiwać niezbędne wsparcie, w ramach 
powszechnego systemu edukacji, celem ułatwienia ich skutecznej edukacji,Pamiętając o tym, że w Polskich szkołach uczy się ponad 140 000 
niepełnosprawnych uczniów, w zgodzie z powyższymi regulacjami, w sprawie 
rządowego programu "Cyfrowa Szkoła" zalecamy:i Obszar e-uczeń

Projekt zakłada zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do programu 
publicznych szkół podstawowych dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, 
w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego, do korzystania na zajęciach 
lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Przy tworzeniu projektu 
należy pamiętać, iż w szkołach publicznych uczy się wiele dzieci o 
specyficznych potrzebach. Osoby niepełnosprawne powinny mieć takie same 
możliwości edukacyjne jak dzieci zdrowe. W związku z tym, projekt powinien:

- przewidywać konieczność wyposażenia danego ucznia w urządzenia, które 
można zaopatrzyć w technologie wspierające (np. programy odczytu ekranu, 
aplikacje powiększające obraz itp.),

- Przewidywać oddzielną pulę środków finansowych na zakup urządzeń lub 
technologii wspierających,

- przewidywać możliwość zakupu urządzeń standardowo wyposażonych w 
technologie wspierające;

Aplikacje wspierające, np. programy odczytu ekranu, występują także w 
darmowych wersjach, co przy założeniu, że e-podręczniki wraz z innymi 
materiałami edukacyjnymi zostaną przygotowane w dostępnej formie, ograniczy 
nakłady finansowe na technologie wspierające.

Jeśli tylko jest to możliwe, uczeń niepełnosprawny powinien móc korzystać z 
takiego samego urządzenia jak jego koledzy w szkole. W przypadku notebooka 
lub netbooka, dokładnie takiego samego modelu z zainstalowanym 
oprogramowaniem wspierającym.

Niektóre nowoczesne urządzenia multimedialne są standardowo wyposażone w 
różne technologie wspierające. Np. tablety IPad Apple posiadają wbudowany 
program odczytu ekranu, aplikację powiększającą obraz, udogodnienia dla osób 
z dysfunkcją słuchu oraz wsparcie dla ludzi z ograniczeniami fizycznymi i 
motorycznymi. Wybór tego typu urządzeń także może ograniczyć nakłady 
finansowe na technologie wspierające.II Obszar e-szkoła obejmujący swym zakresem obszary e-nauczyciel oraz 
e-zasoby edukacyjne.

Nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z 
wykorzystaniem TIK powinny być wybrane przy uwzględnieniu ich stopnia 
dostępności. Brak dostępnych narzędzi może prowadzić do ograniczenia 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na etacie nauczyciela oraz do 
ograniczenia możliwości nauczania przez obecnie pracujących 
niepełnosprawnych nauczycieli.

1) w ramach projektu systemowego "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV 
etapu edukacyjnego" należy:

- uwzględnić w programie szkoleń e-trenerów i e-moderatorów kwestie 
dostępności (accessibility) aplikacji, dokumentów elektronicznych, 
e-podręczników oraz publikowania dostępnych treści w internecie.

- uwzględnić w materiałach merytorycznych i szkoleniowych wspomagających 
nauczycieli w stosowaniu TIK kwestie dostępności (accessibility) aplikacji, 
dokumentów elektronicznych, e-podręczników oraz publikowania dostępnych 
treści w internecie;

2) w ramach projektu systemowego "System doskonalenia nauczycieli oparty na 
kompleksowym wspomaganiu szkół" należy:

- przygotowanie i udostępnienie platformy informatycznej dla systemu 
wspomagania szkół, umożliwiającej organizację sieci współpracy nauczycieli 
oraz prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość zgodnie z zaleceniami ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (art.18);

3) w ramach projektu systemowego "Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli":

- rozbudowa multimedialnych zasobów edukacyjnych portalu "Scholaris" oraz 
zapewnienie ich dostępności.

- zapewnienie dostępności narzędziom rozszerzającym warsztat pracy 
nauczycieli, umożliwiającym opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK oraz 
zarządzania szkołą (m.in. e-dziennik).

4) Dostępne e-podręczniki

Bardzo nas cieszy pojawienie się możliwości wydawania i dopuszczania do 
obrotu podręczników w wersjach elektronicznych. Takie rozwiązanie może 
znacząco ułatwić edukację uczniów niepełnosprawnych, szczególnie 
niewidomych. Dotychczasowy system polegający na przetwarzaniu i adaptowaniu 
papierowych podręczników się nie sprawdza, a wersje elektroniczne mogą w 
znacznym stopniu rozwiązać ten problem.

Aby jednak ten pozytywny proces został uruchomiony muszą zostać spełnione 
dodatkowe warunki. Elektroniczne wersje podręczników muszą być zgodne ze 
standardami publikowania treści internetowych, z których najstosowniejszym 
jest Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 wydany przez World Wide 
Web Consortium (http://www.w3.org/tr/wcag20/) na poziomie AA. Analogiczne 
rozwiązanie przyjęto w rozporządzeniu wykonawczym do art. 18 ustawy o 
informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Projekt rozporządzenia opublikowany przez MEN w lipcu 2011 r. zawierał 
niepokojąco brzmiące zapisy, na które także musimy zwrócić uwagę. Określono 
w nim m.in. niezbędne elementy podręcznika w formie elektronicznej. Pojęcia 
"instalacja" i "uruchamianie" w tym kontekście mogą sugerować, że jest tu 
mowa o oprogramowaniu. To zaś z kolei wymusza posiadanie konkretnej 
platformy uruchomieniowej, najczęściej systemu operacyjnego. Tymczasem 
podręczniki powinny dawać możliwość używania na dowolnej lub niemal dowolnej 
platformie uruchomieniowej.

Należy także zabezpieczyć się przed sytuacją, gdy cyfrowe zabezpieczenia 
(DRM) kolidują z oprogramowaniem asystującym. Takie sytuacje mają miejsce 
stosunkowo często, szczególnie w wypadku publikacji w formacie PDF.Niezależnie od wskazywanych zagrożeń, zdecydowanie popieramy rozwiązania 
zaproponowane w projekcie "Cyfrowa Szkoła". Projekt ten może dać 
niepełnosprawnym dzieciom szansę na równy dostęp do edukacji w publicznych 
placówkach oświatowych. Nauka w systemie integracyjnym jest najlepszym 
sposobem zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Korzystanie przez uczniów 
niepełnosprawnych z tych samych mobilnych urządzeń dodatkowo może zapobiegać 
podkreślaniu odmienności dzieci niepełnosprawnych pośród swoich rówieśników.Piotr Witek
-- 
E-mail: Piotr.Witek w firr.org.pl
Mob./SMS: +48663000032

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Wybickiego 3A,
31-261 Krakow
WWW: http://www.firr.org.pl
tel: (+48) 126 298 514;
fax: (+48) 126 298 515
E-mail: biuro w firr.org.pl----- Original Message ----- 
From: "Jaroslaw Lipszyc" <rekrutacja w gazeta.pl>
To: "Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED" <koalicja-l w koed.org.pl>
Sent: Tuesday, January 24, 2012 1:21 PM
Subject: [Koalicja-l] PILNE: STanowisko KOED wobec programu Cyfrowa Szkola


Zaczelismy pisac stanowisko KOED wobec programu Cyfrowa Szkola. Prace
trwaja tutaj:
http://piratepad.net/7qKJOA19vv

W projekcie brakuje szeregu gwarancji wobec zasobow, w tym wolnego
licencjonowania, neutralnosci technologicznej i dostepnosci. BARDZO
prosimy o wlaczenie sie w prace.

Uwagi musza byc wyslane do MEN do piatku 27 stycznia.

Wciskajcie co jakis czas przycisk "zapisz" (ten z dyskietka

Lipszyc

_______________________________________________
Lista dyskusyjna koalicja-l
koalicja-l w koed.org.pl
http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-lWięcej informacji o liście koalicja-l