[Koalicja-l] Fw: Newsletter WUP - dodano interpretację

Aleksander Waszkielewicz Aleksander.Waszkielewicz w firr.org.pl
Czw, 14 Lip 2011, 13:57:52 CEST


Witam!

> -----Original Message-----
> From: koalicja-l-bounces w koed.org.pl [mailto:koalicja-l-
> bounces w koed.org.pl] On Behalf Of Bożena Bednarek-Michalska
> Sent: Wednesday, July 13, 2011 12:27 PM
> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED; Piotr Witek
> Cc: Koalicja Otwartej Edukacji
> Subject: Re: [Koalicja-l] Fw: Newsletter WUP - dodano interpretację
> 
> ale ja nie rozumiem, czemu raz sie mowi o przeniesiu praw, a raz o
> licenji niewyłącznej
Podmiot realizujący umowę w ramach PO KL na żądanie grantodawcy zobowiązany
jest przenieść prawa autorskie do powstałych w projekcie utworów. W drugiej
kolejności może otrzymać licencję niewyłączną. Jak wynika z interpretacji -
ograniczoną czasowo.
Analogicznie było w EQUAL-u z tymi różnicami, że:
- licencje to CC-BY 2.5 Polska (okazało się to dopiero na samym końcu po
zakończeniu programu), a więc:
-- nie ma ograniczeń czasowych,
-- można korzystać komercyjnie.

Być może zamieszanie wynika stąd, że pismo interpretował WUP w Krakowie, a
nie MRR, który za tym stoi. A może jest to krok do tyłu w stosunku do
EQUAL-a.
Staramy się wywiedzieć czegoś więcej u źródła.


Pozdrawiam,
Aleksander Waszkielewicz

---
Aleksander Waszkielewicz
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
508 21-33-22
www.firr.org.pl

> Cytowanie Piotr Witek <Piotr.Witek w firr.org.pl>:
> 
> > Witam!
> > Dla zainteresowanych, poniżej interpretacja Ministerstwa Rozwoju
> > Regionalnego dotycząca przenoszenia autorskich praw majątkowych
> > powstałych w trakcie projektów.
> > From: Małopolski Newsletter PO KL [mailto:helpdesk w wup-krakow.pl]
> > Sent: Tuesday, July 12, 2011 2:57 PM
> > To: undisclosed-recipients:
> > Subject: Newsletter WUP - dodano interpretację
> >
> >
> >
> > Szanowni Państwo
> >
> > Przesyłamy poniżej treść interpretacji dotyczącej: Przenoszenie
> > autorskich praw majątkowych do utworów utworzonych w ramach
> > projektów , przesłanej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
> > przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem znak
> > DZF-IV-82252-344-ŁP/11 z dnia 2011-06-21 (data wpływu do WUP:
> > 2011-06-27)
> >
> > Treść interpretacji: Zgodnie z § 24 (aktualnie § 23) Wzoru,
> > beneficjent/partner zobowiązuje się do zawarcia z instytucją będącą
> > stroną umowy o dofinansowanie projektu, tj. Instytucją Wdrażającą
> > lub Instytucją Pośredniczącą (IW / IP) odrębnej umowy przeniesienia
> > autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach
> > projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta
> > na korzystanie z ww. utworów. Umowa prawnoautorska zawierana jest na
> > pisemny wniosek IW / IP, a więc w kompetencji tej instytucji leży
> > ocena, które utwory wypracowane w ramach projektu powinny zostać
> > objęte umową. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że umowa
> > przeniesienia autorskich praw majątkowych powinna dotyczyć utworów
> > składających się na rezultaty projektu, a także innych utworów
> > merytorycznie związanych z rezultatem (np. publikacji, analiz oraz
> > raportów). Na podstawie tych utworów wszystkie zainteresowane
> > podmioty powinny mieć pełną możliwość wykorzystywania i powiel ania
> > rezultatów danego projektu, tym samym komercyjne wykorzystanie tych
> > produktów nie powinno mieć miejsca. Umowy przenoszące autorskie
> > prawa majątkowe nie muszą natomiast obejmować utworów, które
> > powstały w trakcie realizacji projektu, ale nie stanowią części
> > rezultatu i pełniły tylko funkcję pomocniczą, takich jak np.
> > prezentacje i projekty stron internetowych wykorzystywane w celu
> > promocji projektu, czy też ulotki i plakaty informujące o
> > konferencjach, seminariach lub innych wydarzeniach, które miały
> > miejsce w trakcie realizacji projektu. Jednocześnie należy
> > podkreślić, że w przypadku projektów, których produktem nie jest
> > konkretne opracowanie (np. program szkoleniowy), ale przeprowadzenie
> > szkoleń z określonego zakresu tematycznego dostosowanego do
> > specyfiki grupy docelowej beneficjent nie ma obowiązku przenoszenia
> > na rzecz IW / IP autorskich praw majątkowych do materiałów
> > szkoleniowych wykorzystanych podczas szkolenia. Jednakże w takiej
> > sytuacji koszt szkolenia wskazany we wniosku o dofinansowanie
> > projektu powinien obejmować jedynie koszty świadczenia usługi
> > szkoleniowej, a nie koszty przygotowania programu szkoleniowego.
> > Ponadto pragnę zaznaczyć, że IW / IP przed zawarciem umowy
> > prawnoautorskiej powinna ocenić, jakie utwory składają się na
> > rezultat projektu i pozwolą na jego przyszłe wykorzystanie w ramach
> > innych projektów. Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie
> > projektu powinna udzielać beneficjentom jedynie licencji
> > niewyłącznej. Zapewnia to możliwość udzielania dalszych licencji na
> > korzystanie z danego utworu innym zainteresowanym podmiotom.
> > Udzielenie licencji wyłącznej uniemożliwiłoby natomiast udzielanie
> > takich licencji i znacznie ograniczałoby dostęp do tego utworu.
> > Zarówno zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych w ramach
> > danego projektu, jak i okres trwania licencji w odniesieniu do
> > danego utworu powinny być ustalane przez IW / IP jako podmiot, na
> > który przenoszone są prawa autorskie. Określając czas trwania
> > licencji należy mieć na uwadze, iż zgodnie z § 14 ust. 2 Wzoru,
> > beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z
> > wnioskiem o dofinansowanie projektu, tym samym czas trwania licencji
> > powinien być nie krótszy niż okres, przez jaki beneficjent
> > zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu.
> >
> > Interpretacja ma status:Aktualne;
> >
> > Z poważaniem
> > Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
> >
> >
> >
> > Piotr Witek
> > --
> > E-mail: Piotr.Witek w firr.org.pl
> > Mob./SMS: +48663000032
> >
> > Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
> > Wybickiego 3A,
> > 31-261 Krakow
> > WWW: http://www.firr.org.pl
> > tel: (+48) 126 298 514;
> > fax: (+48) 126 298 515
> > E-mail: biuro w firr.org.pl
> >
> 
> 
> 
> Bożena Bednarek-Michalska
> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
> Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
> 87-100 Toruń
> ul. Gagarina 13
> tel.: (48+56) 6114417
> komórka: 669601898.
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-lWięcej informacji o liście koalicja-l