[Koalicja-l] Fw: Newsletter WUP - dodano interpretację

Piotr Witek Piotr.Witek w firr.org.pl
Śro, 13 Lip 2011, 13:00:44 CEST


From: "Bożena Bednarek-Michalska" <b.michalska w bu.uni.torun.pl>
Sent: Wednesday, July 13, 2011 12:26 PM
Subject: Re: [Koalicja-l] Fw: Newsletter WUP - dodano interpretację
ale ja nie rozumiem, czemu raz sie mowi o przeniesiu praw, a raz o
licenji niewyłącznej

Wg mnie dlatego, iż prawa majątkowe przenosi się na IW/IP, które dopiero 
później udzielają licencji beneficjentom a ci innym podmiotom.

Piotr Witek
-- 
E-mail: Piotr.Witek w firr.org.pl
Mob./SMS: +48663000032

Cytowanie Piotr Witek <Piotr.Witek w firr.org.pl>:

> Witam!
> Dla zainteresowanych, poniżej interpretacja Ministerstwa Rozwoju 
> Regionalnego dotycząca przenoszenia autorskich praw majątkowych 
> powstałych w trakcie projektów.
> From: Małopolski Newsletter PO KL [mailto:helpdesk w wup-krakow.pl]
> Sent: Tuesday, July 12, 2011 2:57 PM
> To: undisclosed-recipients:
> Subject: Newsletter WUP - dodano interpretację
>
>
>
> Szanowni Państwo
>
> Przesyłamy poniżej treść interpretacji dotyczącej: Przenoszenie 
> autorskich praw majątkowych do utworów utworzonych w ramach projektów , 
> przesłanej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przez Ministerstwo 
> Rozwoju Regionalnego pismem znak DZF-IV-82252-344-ŁP/11 z dnia 2011-06-21 
> (data wpływu do WUP: 2011-06-27)
>
> Treść interpretacji: Zgodnie z § 24 (aktualnie § 23) Wzoru, 
> beneficjent/partner zobowiązuje się do zawarcia z instytucją będącą 
> stroną umowy o dofinansowanie projektu, tj. Instytucją Wdrażającą lub 
> Instytucją Pośredniczącą (IW / IP) odrębnej umowy przeniesienia 
> autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z 
> jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta na korzystanie z 
> ww. utworów. Umowa prawnoautorska zawierana jest na pisemny wniosek IW / 
> IP, a więc w kompetencji tej instytucji leży ocena, które utwory 
> wypracowane w ramach projektu powinny zostać objęte umową. Niemniej 
> jednak należy mieć na uwadze, że umowa przeniesienia autorskich praw 
> majątkowych powinna dotyczyć utworów składających się na rezultaty 
> projektu, a także innych utworów merytorycznie związanych z rezultatem 
> (np. publikacji, analiz oraz raportów). Na podstawie tych utworów 
> wszystkie zainteresowane podmioty powinny mieć pełną możliwość 
> wykorzystywania i powiel ania rezultatów danego projektu, tym samym 
> komercyjne wykorzystanie tych produktów nie powinno mieć miejsca. Umowy 
> przenoszące autorskie prawa majątkowe nie muszą natomiast obejmować 
> utworów, które powstały w trakcie realizacji projektu, ale nie stanowią 
> części rezultatu i pełniły tylko funkcję pomocniczą, takich jak np. 
> prezentacje i projekty stron internetowych wykorzystywane w celu promocji 
> projektu, czy też ulotki i plakaty informujące o konferencjach, 
> seminariach lub innych wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie 
> realizacji projektu. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku 
> projektów, których produktem nie jest konkretne opracowanie (np. program 
> szkoleniowy), ale przeprowadzenie szkoleń z określonego zakresu 
> tematycznego dostosowanego do specyfiki grupy docelowej beneficjent nie 
> ma obowiązku przenoszenia na rzecz IW / IP autorskich praw majątkowych do 
> materiałów szkoleniowych wykorzystanych podczas szkolenia. Jednakże w 
> takiej sytuacji koszt szkolenia wskazany we wniosku o dofinansowanie 
> projektu powinien obejmować jedynie koszty świadczenia usługi 
> szkoleniowej, a nie koszty przygotowania programu szkoleniowego. Ponadto 
> pragnę zaznaczyć, że IW / IP przed zawarciem umowy prawnoautorskiej 
> powinna ocenić, jakie utwory składają się na rezultat projektu i pozwolą 
> na jego przyszłe wykorzystanie w ramach innych projektów. Instytucja 
> będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu powinna udzielać 
> beneficjentom jedynie licencji niewyłącznej. Zapewnia to możliwość 
> udzielania dalszych licencji na korzystanie z danego utworu innym 
> zainteresowanym podmiotom. Udzielenie licencji wyłącznej uniemożliwiłoby 
> natomiast udzielanie takich licencji i znacznie ograniczałoby dostęp do 
> tego utworu. Zarówno zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych w 
> ramach danego projektu, jak i okres trwania licencji w odniesieniu do 
> danego utworu powinny być ustalane przez IW / IP jako podmiot, na który 
> przenoszone są prawa autorskie. Określając czas trwania licencji należy 
> mieć na uwadze, iż zgodnie z § 14 ust. 2 Wzoru, beneficjent ma obowiązek 
> zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
> projektu, tym samym czas trwania licencji powinien być nie krótszy niż 
> okres, przez jaki beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości 
> projektu.
>
> Interpretacja ma status:Aktualne;
>
> Z poważaniem
> Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
>
>
>
> Piotr Witek
> --
> E-mail: Piotr.Witek w firr.org.pl
> Mob./SMS: +48663000032
>
> Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
> Wybickiego 3A,
> 31-261 Krakow
> WWW: http://www.firr.org.pl
> tel: (+48) 126 298 514;
> fax: (+48) 126 298 515
> E-mail: biuro w firr.org.pl
>Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l