[Koalicja-l] Fw: Newsletter WUP - dodano interpretację

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Śro, 13 Lip 2011, 12:26:46 CEST


ale ja nie rozumiem, czemu raz sie mowi o przeniesiu praw, a raz o 
licenji niewyłącznej

Cytowanie Piotr Witek <Piotr.Witek w firr.org.pl>:

> Witam!
> Dla zainteresowanych, poniżej interpretacja Ministerstwa Rozwoju 
> Regionalnego dotycząca przenoszenia autorskich praw majątkowych 
> powstałych w trakcie projektów.
> From: Małopolski Newsletter PO KL [mailto:helpdesk w wup-krakow.pl]
> Sent: Tuesday, July 12, 2011 2:57 PM
> To: undisclosed-recipients:
> Subject: Newsletter WUP - dodano interpretację
>
>
>
> Szanowni Państwo
>
> Przesyłamy poniżej treść interpretacji dotyczącej: Przenoszenie 
> autorskich praw majątkowych do utworów utworzonych w ramach 
> projektów , przesłanej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 
> przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem znak 
> DZF-IV-82252-344-ŁP/11 z dnia 2011-06-21 (data wpływu do WUP: 
> 2011-06-27)
>
> Treść interpretacji: Zgodnie z § 24 (aktualnie § 23) Wzoru, 
> beneficjent/partner zobowiązuje się do zawarcia z instytucją będącą 
> stroną umowy o dofinansowanie projektu, tj. Instytucją Wdrażającą 
> lub Instytucją Pośredniczącą (IW / IP) odrębnej umowy przeniesienia 
> autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach 
> projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta 
> na korzystanie z ww. utworów. Umowa prawnoautorska zawierana jest na 
> pisemny wniosek IW / IP, a więc w kompetencji tej instytucji leży 
> ocena, które utwory wypracowane w ramach projektu powinny zostać 
> objęte umową. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że umowa 
> przeniesienia autorskich praw majątkowych powinna dotyczyć utworów 
> składających się na rezultaty projektu, a także innych utworów 
> merytorycznie związanych z rezultatem (np. publikacji, analiz oraz 
> raportów). Na podstawie tych utworów wszystkie zainteresowane 
> podmioty powinny mieć pełną możliwość wykorzystywania i powiel ania 
> rezultatów danego projektu, tym samym komercyjne wykorzystanie tych 
> produktów nie powinno mieć miejsca. Umowy przenoszące autorskie 
> prawa majątkowe nie muszą natomiast obejmować utworów, które 
> powstały w trakcie realizacji projektu, ale nie stanowią części 
> rezultatu i pełniły tylko funkcję pomocniczą, takich jak np. 
> prezentacje i projekty stron internetowych wykorzystywane w celu 
> promocji projektu, czy też ulotki i plakaty informujące o 
> konferencjach, seminariach lub innych wydarzeniach, które miały 
> miejsce w trakcie realizacji projektu. Jednocześnie należy 
> podkreślić, że w przypadku projektów, których produktem nie jest 
> konkretne opracowanie (np. program szkoleniowy), ale przeprowadzenie 
> szkoleń z określonego zakresu tematycznego dostosowanego do 
> specyfiki grupy docelowej beneficjent nie ma obowiązku przenoszenia 
> na rzecz IW / IP autorskich praw majątkowych do materiałów 
> szkoleniowych wykorzystanych podczas szkolenia. Jednakże w takiej 
> sytuacji koszt szkolenia wskazany we wniosku o dofinansowanie 
> projektu powinien obejmować jedynie koszty świadczenia usługi 
> szkoleniowej, a nie koszty przygotowania programu szkoleniowego. 
> Ponadto pragnę zaznaczyć, że IW / IP przed zawarciem umowy 
> prawnoautorskiej powinna ocenić, jakie utwory składają się na 
> rezultat projektu i pozwolą na jego przyszłe wykorzystanie w ramach 
> innych projektów. Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie 
> projektu powinna udzielać beneficjentom jedynie licencji 
> niewyłącznej. Zapewnia to możliwość udzielania dalszych licencji na 
> korzystanie z danego utworu innym zainteresowanym podmiotom. 
> Udzielenie licencji wyłącznej uniemożliwiłoby natomiast udzielanie 
> takich licencji i znacznie ograniczałoby dostęp do tego utworu. 
> Zarówno zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych w ramach 
> danego projektu, jak i okres trwania licencji w odniesieniu do 
> danego utworu powinny być ustalane przez IW / IP jako podmiot, na 
> który przenoszone są prawa autorskie. Określając czas trwania 
> licencji należy mieć na uwadze, iż zgodnie z § 14 ust. 2 Wzoru, 
> beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z 
> wnioskiem o dofinansowanie projektu, tym samym czas trwania licencji 
> powinien być nie krótszy niż okres, przez jaki beneficjent 
> zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu.
>
> Interpretacja ma status:Aktualne;
>
> Z poważaniem
> Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
>
>
>
> Piotr Witek
> --
> E-mail: Piotr.Witek w firr.org.pl
> Mob./SMS: +48663000032
>
> Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
> Wybickiego 3A,
> 31-261 Krakow
> WWW: http://www.firr.org.pl
> tel: (+48) 126 298 514;
> fax: (+48) 126 298 515
> E-mail: biuro w firr.org.pl
>Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.


Więcej informacji o liście koalicja-l