[Koalicja-l] Fw: Newsletter WUP - dodano interpretację

Piotr Witek Piotr.Witek w firr.org.pl
Śro, 13 Lip 2011, 08:44:55 CEST


Witam!
Dla zainteresowanych, poniżej interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca przenoszenia autorskich praw majątkowych powstałych w trakcie projektów.
From: Małopolski Newsletter PO KL [mailto:helpdesk w wup-krakow.pl] 
Sent: Tuesday, July 12, 2011 2:57 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Newsletter WUP - dodano interpretację

 

Szanowni Państwo 

Przesyłamy poniżej treść interpretacji dotyczącej: Przenoszenie autorskich praw majątkowych do utworów utworzonych w ramach projektów , przesłanej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem znak DZF-IV-82252-344-ŁP/11 z dnia 2011-06-21 (data wpływu do WUP: 2011-06-27) 

Treść interpretacji: Zgodnie z § 24 (aktualnie § 23) Wzoru, beneficjent/partner zobowiązuje się do zawarcia z instytucją będącą stroną umowy o dofinansowanie projektu, tj. Instytucją Wdrażającą lub Instytucją Pośredniczącą (IW / IP) odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa prawnoautorska zawierana jest na pisemny wniosek IW / IP, a więc w kompetencji tej instytucji leży ocena, które utwory wypracowane w ramach projektu powinny zostać objęte umową. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych powinna dotyczyć utworów składających się na rezultaty projektu, a także innych utworów merytorycznie związanych z rezultatem (np. publikacji, analiz oraz raportów). Na podstawie tych utworów wszystkie zainteresowane podmioty powinny mieć pełną możliwość wykorzystywania i powiel ania rezultatów danego projektu, tym samym komercyjne wykorzystanie tych produktów nie powinno mieć miejsca. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe nie muszą natomiast obejmować utworów, które powstały w trakcie realizacji projektu, ale nie stanowią części rezultatu i pełniły tylko funkcję pomocniczą, takich jak np. prezentacje i projekty stron internetowych wykorzystywane w celu promocji projektu, czy też ulotki i plakaty informujące o konferencjach, seminariach lub innych wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie realizacji projektu. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku projektów, których produktem nie jest konkretne opracowanie (np. program szkoleniowy), ale przeprowadzenie szkoleń z określonego zakresu tematycznego dostosowanego do specyfiki grupy docelowej beneficjent nie ma obowiązku przenoszenia na rzecz IW / IP autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych wykorzystanych podczas szkolenia. Jednakże w takiej sytuacji koszt szkolenia wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu powinien obejmować jedynie koszty świadczenia usługi szkoleniowej, a nie koszty przygotowania programu szkoleniowego. Ponadto pragnę zaznaczyć, że IW / IP przed zawarciem umowy prawnoautorskiej powinna ocenić, jakie utwory składają się na rezultat projektu i pozwolą na jego przyszłe wykorzystanie w ramach innych projektów. Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu powinna udzielać beneficjentom jedynie licencji niewyłącznej. Zapewnia to możliwość udzielania dalszych licencji na korzystanie z danego utworu innym zainteresowanym podmiotom. Udzielenie licencji wyłącznej uniemożliwiłoby natomiast udzielanie takich licencji i znacznie ograniczałoby dostęp do tego utworu. Zarówno zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych w ramach danego projektu, jak i okres trwania licencji w odniesieniu do danego utworu powinny być ustalane przez IW / IP jako podmiot, na który przenoszone są prawa autorskie. Określając czas trwania licencji należy mieć na uwadze, iż zgodnie z § 14 ust. 2 Wzoru, beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tym samym czas trwania licencji powinien być nie krótszy niż okres, przez jaki beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu. 

Interpretacja ma status:Aktualne;

Z poważaniem
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Piotr Witek
-- 
E-mail: Piotr.Witek w firr.org.pl
Mob./SMS: +48663000032

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Wybickiego 3A,
31-261 Krakow
WWW: http://www.firr.org.pl
tel: (+48) 126 298 514;
fax: (+48) 126 298 515
E-mail: biuro w firr.org.pl
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20110713/0a4ab526/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l