<span class="">dopiero co zamknęli konsultacje Opening Up Education, a już press o nowym podejściu do edukacji...<br><br><i>"W celu zagwarantowania lepszego dostosowania 
systemów kształcenia do potrzeb studentów oraz rynku pracy, należy 
dostosować i unowocześnić metody oceny. <b>Należy też zwiększyć 
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otwartych 
zasobów edukacyjnych (OER) we wszystkich kontekstach nauczania.</b> 
Nauczyciele muszą uaktualniać swoje umiejętności poprzez regularne 
szkolenia. Strategia wzywa również państwa członkowskie do wzmocnienia 
powiązań pomiędzy systemami edukacji i pracodawcami, zaangażowania 
przedsiębiorców w proces nauczania oraz zapewnienia młodym ludziom 
możliwości zdobywania wiedzy praktycznej i zapoznania się w ten sposób z
 warunkami pracy. Zachęca się również ministrów ds. edukacji do 
ściślejszej współpracy w zakresie uczenia się poprzez praktykę na 
poziomie krajowym i europejskim"</i></span><br><br><a href="http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_pl.htm?locale=en">http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_pl.htm?locale=en</a><br><br><br clear="all">

Kamil Śliwowski<br><a href="http://www.problematyka.org/" target="_blank">http://www.problematyka.org/</a><br>kom. 530 739 359 skype: kasliwowski<br><br>