W ostatnich tygodniach trzykrotnie sygnalizowałem CEO - z niewielkim skutkiem - problemy związane z trybem rekrutacji na szkolenia.
<div><br></div><div>Dyrektorzy szkół uczestniczących w programie Cyfrowa Szkoła otrzymują od CEO pisma i mejle z żądaniem wypełnienia tego formularza:</div><div><a href="http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/formularz">http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/formularz</a> </div>
<div><br></div><div>Formularz ten zawiera wiele pytań, których zadawanie jest zbędne, gdyż np. dane szkoly CEO może łatwo pobrać z SIO, ale zawiera także równie wiele oznaczonych jako obowiązkowe pytań, które nie mają żadnego związku ze szkoleniami w ramach programu Cyfrowa Szkoła. Oto przykłady:</div>
<div><ol><li>adres emejl szkoły</li><li>osobisty adres emejl dyrektora szkoły</li><li>osobisty adres emejl koordynatora </li><li>imię i nazwisko sekretarki dyrektora szkoły</li><li>sprzęt zamówiony w ramach programu</li></ol>
<div>Formularz kończy się żądaniem zaakceptowania regulaminu<a href="http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/regulamin-programu"> http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/regulamin-programu</a>, zgodnie z którym:</div>
</div><div><br></div><div><span style="color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px;background-color:rgb(255,255,255)">3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Programu i upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym</span></div>
<div><span style="color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px;background-color:rgb(255,255,255)"><br></span></div><div><span style="color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px;background-color:rgb(255,255,255)">(....)</span></div>
<div><span style="color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px;background-color:rgb(255,255,255)"><br></span></div><div><p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px;background-color:rgb(255,255,255)">
 5. Z chwilą nadesłania przez Szkołę do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:</p>
<p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px;background-color:rgb(255,255,255)">5.1. Utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;</p>
<p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px;background-color:rgb(255,255,255)">5.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO, artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.</p>
<p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px;background-color:rgb(255,255,255)"><br></p><p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;background-color:rgb(255,255,255)">
Kiedy zwróciłem uwagę koleżankom z CEO na niespójność (co to są "niewyłączne prawa majątkowe?) i niestosowność tego zapisu w kontekście udziału CEO w pracach KOED, w odpowiedzi do regulaminu dodany został pkt. 7:<span style="color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px"> </span></p>
<p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;background-color:rgb(255,255,255)"><span style="color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px"><br></span></p><p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;background-color:rgb(255,255,255)">
<span style="color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px">7. Punkty 5 i 6 niniejszego regulaminu wynikają z faktu, iż program "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" jest unijnym programem systemowym, realizowanym w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, a zatem zobowiązanym do stosowania zapisów "Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzająca POKL". Paragraf 10 punkt 5 umowy partnerskiej zawartej przez CEO i ORE na rzecz realiazcji Projektu, stanowi iż: "Partner udostępnia Liderowi Partnerstwa na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu."</span></p>
<p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;background-color:rgb(255,255,255)"><br></p><p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;background-color:rgb(255,255,255)">Mimo jak się wydaje celowo trudno zrozumiałego i pokrętnego sformułowania, można dostrzec, że cytowane tu wymogi POKL nie mają nic wspólnego z treścią pkt. 5 regulaminu (bo dotyczą materiałów dotyczących projektu, a nie stworzonych przez jego uczestników, a ponadto do udzielenia niewyłącznej licencji nie trzeba stać się właścicielem praw majątkowych, wystarczy uzyskać licencję pozwalającą na dalsze licencjonowanie).</p>
<p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;background-color:rgb(255,255,255)"><br></p><p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;background-color:rgb(255,255,255)">Dalej w regulaminie napisane jest, że uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, co jest cyniczną nieprawdą w sytuacji, w której wylosowana szkoła musi wziąc udział w szkoleniach CEO, a więc musi wypełnić formularz, a w tym celu musi podać dane osobowe i zaakceptować regulamin, zgodnie z którym czyni to dobrowolnie. W kolejnych punktach równie dobrowolnie musi zgodzić się na dalsze dowolne rozpowszechnianie jego danych przez CEO oraz na przyjmowanie wszelkiego spamu od nabywców bazy adresowej ("sponsorów") CEO:</p>
<p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;background-color:rgb(255,255,255)"><br></p><p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px;background-color:rgb(255,255,255)">
Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji Programu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.</p>
<p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px;background-color:rgb(255,255,255)">5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje/uczy się, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji.</p>
<p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;background-color:rgb(255,255,255)"><span style="color:rgb(92,101,104);font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:15.600000381469727px">6. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swych danych osobowych, teraz i w przyszłości, przez Organizatorów w celach prowadzenia i promowania Programu, w tym w szczególności do publikacji danych na stronach internetowych, a także w okolicznościowych wydawnictwach związanych z programem. Dane, o których mowa wyżej, obejmują w przypadku nauczycieli: imię, nazwisko, nauczany przedmiot.</span> </p>
<p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;background-color:rgb(255,255,255)"><br></p><p style="margin:0.5em 0px;padding:0px;background-color:rgb(255,255,255)">Tak więc cyfrowa szkoła CEO to w osobistym doświadczeniu uczestnika także lekcja swoistego rozumienia postawy obywatelskiej jako sprawnej inwiligacji i pazerności.</p>
</div>