[Koalicja-l] konsultacje nowyuch programów unijnych

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Śro, 18 Wrz 2013, 14:22:02 CEST


O konsultacjach
http://www.efs.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx

We wrześniu i październiku br. odbędzie się szereg spotkań 
konsultacyjnych dotyczących opracowanego projektu Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020). 
Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków i zakresu 
wsparcia zaproponowanych w ramach PO WER 2014-2020.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój powstał w odpowiedzi na 
potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, 
edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie 
też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w 
wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS). Kształt Programu i jego zakres wynikają z 
projektu Umowy Partnerstwa oraz z doświadczeń z realizacji programów 
operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 
2007-2013.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa EFS w latach 2014-2020 będzie 
współfinansował krajowy program operacyjny oraz 16 regionalnych 
programów operacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z 
realizacji EFS w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie 
regionalnym. Europejski Fundusz Społeczny będzie finansował 
bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, 
natomiast PO WER, jako program krajowy będzie koncentrował się na 
poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych.

Zgodnie z powyższym PO WER jest ukierunkowany na następujące obszary:

   wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach 
polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 
2020 i krajowych programów reform,
   wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa 
wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę,
   poszukiwanie nowych, niestosowanych dotąd na szerszą skalę 
innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych takich jak: 
bezrobocie, wykluczenie społeczne czy brak kwalifikacji i 
wykształcenia. Wypracowywanie tych metod będzie odbywać się w drodze 
tworzenia i testowania nowych rozwiązań a także poprzez przenoszenie 
rozwiązań stosowanych w innych krajach (współpraca ponadnarodowa),
   realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej czyli 
np. staży i praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus czy 
Leonardo da Vinci
   realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w 
wieku od 15 do 24 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w 
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla 
młodzieży.

PO WER będzie realizowany równolegle do 16 regionalnych programów 
operacyjnych współfinansowanych z EFS w celu stworzenia bardziej 
efektywnych ram polityk, których oddziaływanie będzie miało miejsce na 
poziomie regionalnym w postaci bezpośredniego wsparcia indywidualnego. 
Niniejszy Program wraz z 16 regionalnymi programami operacyjnymi 
współfinansowanymi z EFS stanowią zatem spójną całość, obejmującą 
interwencje w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji 
oraz dobrego rządzenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniach 
konsultacyjnych PO WER oraz zgłaszania uwag i propozycji zmian do 
przedstawionego projektu PO WER. Należy podkreślić, iż kształt PO WER 
w dużej mierze wynika z ustaleń zawartych w obecnie opracowywanej i 
konsultowanej Umowie Partnerstwa oraz z przygotowywanych regulacji na 
poziomie Unii Europejskiej. W związku z powyższym przedstawiony 
projekt PO WER może ulegać zmianom wynikającym z postępu prac nad 
Umową Partnerstwa oraz regulacjami europejskimi. MRR w przypadku 
ewentualnych zmian w PO WER będzie prezentować kolejne wersje projektu 
Programu z uwzględnieniem uwag i postulatów zgłaszanych w trakcie 
spotkań konsultacyjnych.

Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l