[Koalicja-l] Rzeczpospolita: Wydawcy skarza sie do Brukseli

Jaroslaw Lipszyc rekrutacja w gazeta.pl
Sob, 19 Maj 2012, 13:09:34 CEST


 Wydawcy skarz.a; sie; Brukseli

Artur Grabek 16-05-2012, ostatnia aktualizacja 16-05-2012 19:54

autor: Andrzej Grygiel
z'ród?o: PAP
Rza;d chce od 1 wrzes'nia 2014 udoste;pnic' uczniom darmowe podre;czniki 
cyfrowe
W 2010 r. przychody wydawców osia;gne;?y poziom blisko 3 mld z?. Jedna 
trzecia tej sumy pochodzi?a z rynku ksia;z.ek i wydawnictw szkolnych 
<http://www.rp.pl/galeria/19,2,876552.html>
z'ród?o: Rzeczpospolita

W 2010 r. przychody wydawców osia;gne;?y poziom blisko 3 mld z?. Jedna 
trzecia tej sumy pochodzi?a z rynku ksia;z.ek i wydawnictw szkolnych

Redakcja poleca:

 * Wojna wydawców z MEN?
  <http://www.rp.pl/artykul/182403,868129-Wojna-wydawcow-z-MEN-.html>
 * Cyfryzacja na papierze
  <http://www.uwazamrze.pl/artykul/724065,863425-Cyfryzacja-na-papierze.html>
 * Zacza;? sie; bój o rynek szacowany na 1 mld z?
  <http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258,855224-Zaczal-sie-boj-o-rynek-szacowany-na-1-mld-zl.html>

Przeciwnicy rza;dowego programu stworzenia e-podre;czników prosza; 
Komisje; Europejska; o interwencje;

Wydawcy angaz.uja; Bruksele; w ich spór z polskim rza;dem w sprawie 
e-podre;czników. Walcza; o rynek wart blisko miliard z?otych, na który 
co roku sk?adaja; sie; uczniowie i ich rodzice. Jednak jak przekonuja; 
eksperci, ich dzia?ania skazane sa; na poraz.ke;.

Mniejsza konkurencja czy ceny?

Do Komisji Europejskiej trafi?y w pia;tek dwa listy otwarte 
Mie;dzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców oraz Federacji Wydawców 
Europejskich z pros'ba;, by Bruksela przyjrza?a sie; rza;dowemu 
programowi stworzenie e-podre;czników. Zak?ada on, z.e od 1 wrzes'nia 
2014 r. do ra;k uczniów maja; trafic' za darmo cyfrowe podre;czniki do 
nauki 18 przedmiotów na wszystkich etapach kszta?cenia. Pan'stwo ma 
jednorazowo za ich przygotowanie zap?acic' ok.45 mln z?.

Wed?ug wydawców program ograniczy konkurencje; na rynku podre;czników 
lub wre;cz stworzy na nim monopol pan'stwa - bo p?atne podre;czniki 
be;da; przegrywac' w starciu z darmowymi, choc'by te drugie by?y gorsze. 
Sta;d kolejny argument, z.e pomys? rza;du moz.e sie; skon'czyc' 
obniz.eniem jakos'ci nauczania w polskiej szkole.

Wydawcy przypominaja;, z.e wprowadzenie cyfrowych tres'ci nauczania 
zakon'czy?o sie; kle;ska; w Norwegii (nauczyciele chcieli miec' wie;kszy 
wybór podre;czników) i w Katalonii (tam z powodu kryzysu finansowego 
zabrak?o pienie;dzy na program).

Wed?ug resortu edukacji bezp?atne podre;czniki tylko uzupe?nia; oferte; 
komercyjnych i nauczyciele nadal be;da; mieli swobode; wyboru. Ale to 
nie wszystko. Os'rodek Rozwoju Edukacji (agenda podleg?a MEN), który 
og?osi? konkurs na partnerów do stworzenia e-podre;cznika przekonuje, 
z.e klasyczne podre;czniki stanieja; ze wzgle;du na wie;ksza; 
konkurencje; na rynku.

I w?as'nie dlatego Pawe? Kowalski, ekspert od prawa mie;dzynarodowego ze 
Szko?y Wyz.szej Psychologii Spo?ecznej uwaz.a, z.e Bruksela nie podejmie 
z.adnej interwencji w tej sprawie.

- Zgodnie z unijnymi regulacjami do takich dzia?an' Komisja Europejska 
jest uprawniona tylko wtedy, gdy zagroz.one sa; interesy konsumentów. 
Tymczasem w tym przypadku polski rza;d dzia?a na ich korzys'c'. Po 
drugie, w kwestiach dotycza;cych edukacji pan'stwa Unii Europejskiej 
maja; zupe?na; swobode; w podejmowaniu decyzji, a Unia pe?ni jedynie 
role; wspomagaja;ca; - mówi "Rz" Kowalski.

Uczen' - pewny klient

Dzia?ania MEN popiera takz.e by?a minister edukacji Krystyna ?ybacka, 
obecnie polityk opozycyjnego SLD.

- Rynek podre;czników to nie tylko ogromne pienia;dze, ale przede 
wszystkim pewny klient dla wydawców, trudno wie;c dziwic' sie; ich 
protestom. Rola; ministra edukacji sa; jednak takie dzia?ania, które 
zapewnia; uczniom doste;p do tanich materia?ów naukowych i z punktu 
widzenia interesu spo?ecznego to jest rzecz nadrze;dna- mówi ?ybacka.

Przypomina, z.e w czasach, gdy kierowa?a MEN, resort kupowa? 
podre;czniki dla dzieci obje;tych programem "Wyprawa szkolna". Potrafi? 
wynegocjowac' z wydawcami obniz.ki cen podre;czników nawet o po?owe;. - 
To najlepiej s'wiadczy o ich marz.ach - podkres'la ?ybacka.

Pawe? Waszczyk, redaktor naczelny dwutygodnika o rynku 
wydawniczo-ksie;garskim "Biblioteka Analiz", przekonuje, z.e spór 
wydawców z resortem edukacji polega przede wszystkim na tym, z.e MEN na 
z.adnym etapie nie konsultowa?o swoich planów stworzenia e-podre;cznika 
z wydawcami.

- Wydawcy od lat inwestuja; w tworzenie cyfrowych materia?ów 
edukacyjnych i sa; gotowi wprowadzic' je na szeroki rynek. A z.e chca; 
na tym zarobic', to rzecz normalna- mówi Waszczyk.

Przygotowania do wprowadzenia programu <"Cyfrowej Szko?y" ida; pe?na; 
para;. MEN og?osi?o wczoraj, z.e w pilotaz.u wezma; udzia? 402 szko?y, 
które otrzymaja; nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbe;dne do nauczania z 
wykorzystaniem technologii informatycznych.

-------------- nast?pna cz??? ---------
Za??cznik HTML zosta? usuni?ty...
URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20120519/f9faca4d/attachment.html>
-------------- nast?pna cz??? ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 876552,941989,3.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9021 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20120519/f9faca4d/attachment.jpg>


Więcej informacji o liście koalicja-l