[Koalicja-l] E-podręcznik - nowa jakość w polskiej szkole (MEN odsyła do KOED)

Marcin Wilkowski marcin w wilkowski.org
Śro, 18 Lip 2012, 22:53:31 CEST


Potrzeba zbliżenia szkoły do otaczającej ją rzeczywistości cyfrowej
jest już koniecznością. Poza lekcjami uczniowie korzystają ze
smartfonów, laptopów, coraz częściej tabletów. Najwyższy czas umieścić
je oficjalnie na szkolnych ławkach i wykorzystać nowoczesne
technologie w edukacji. To kluczowe zadanie ma być realizowane poprzez
rozpoczęty w tym roku rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła. Jest on pilotażem,
który pozwoli na przetestowanie najlepszej ścieżki wykorzystania
zarysowanej właśnie szansy na cywilizacyjną zmianę. Zapewnienie
powodzenia realizacji tego przedsięwzięcia jest zatem jednym z
najważniejszych zadań stojących przed ministrem edukacji narodowej.

Projekt Cyfrowa Szkoła składa się z 4 zasadniczych komponentów:

e-szkoła - czyli wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt taki jak
mobilne pracownie komputerowe
e-nauczyciel - czyli szkolenia nauczycieli
e-zasoby edukacyjne - czyli między innymi stworzenie e-podręczników
e-uczeń - czyli zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych pomocy
dydaktycznych.
Wszystkie komponenty Cyfrowej szkoły są wyjątkowo ważne i istotne.
Kluczowym jest, aby wprowadzane były razem i się uzupełniały. Ze
względu na wagę tego projektu dla kształcenia kompetencji polskich
uczniów, jest ważne aby społeczeństwo było na bieżąco informowane o
podjętych i zrealizowanych działaniach w każdym z tych obszarów.

Do tej pory w ramach programu Cyfrowa szkoła podjęto następujące zadania:

1. e-szkoła

W ramach tego komponentu wybrano szkoły, które będą uczestniczyły w
pilotażu do sierpnia 2013 roku. O udział w pilotażu ubiegało się aż
3513 szkół. Program cieszył się również dużym zainteresowaniem
samorządów. Prawie połowa uprawnionych jednostek (46%) zadeklarowała
chęć udziału w pilotażu, mimo konieczności wniesienia wkładu własnego
w wysokości 20% wartości projektu.

W wyniku przeprowadzonego przez wojewodów losowania do programu
zostały zakwalifikowane 402 szkoły podstawowe, w tym:

-     140 szkół małych (do 100 uczniów);

-     165 szkół średnich (od 101 do 300 uczniów);

-     97 szkół dużych (powyżej 300 uczniów).

Warto podkreślić, że większość wybranych szkół - 230 szkół (57%
zakwalifikowanych), to szkoły z terenów wiejskich.

Program przewiduje dwa warianty wykorzystania komputerów w pilotażu.
Wariant I, w którym przenośne komputery dla uczniów są wykorzystywane
w szkole wybrało 312 szkół (78% zakwalifikowanych). Pozostałe szkoły -
90 (22% zakwalifikowanych) wybrało II wariant, w którym przenośne
komputery dla uczniów są udostępniane uczniom oddziałów klas IV do
korzystania również w domu.

2. e-nauczyciel


Cyfrowa szkoła zmienia dotychczasowy model przygotowania nauczycieli
do korzystania z nowoczesnych narzędzi nauczania. Zamiast
jednorazowych szkoleń pojedynczych nauczycieli program zakłada
udzielanie wsparcia nauczycielom w ramach sieci współpracy kierowanych
przez przygotowanych moderatorów.

Planuje się, że w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego
zainaugurowane zostaną szkolenia dla dyrektorów szkół i
e-koordynatorów w projekcie.

3. e-zasoby edukacyjne


Jedną z ważniejszych części tego komponentu są e-podręczniki. W ramach
projektu systemowego współfinansowanego ze środków UE, w ciągu 3 lat
powstaną podręczniki do 14 przedmiotów, od szkoły podstawowej do
ponadgimnazjalnej oraz 2500 zasobów edukacyjnych do wykorzystania w
procesie nauczania.

E-podręczniki będą stworzone przez instytucje wyłonione zgodnie z
zasadami wyboru partnerów, określonymi w ustawie o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.

Partnerzy merytoryczni przygotują treści podręcznika do różnych grup tematów:

Uniwersytet Wrocławski - przedmioty humanistyczne
Politechnika Łódzka - matematyka i przedmioty informatyczne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - przedmioty przyrodnicze
Grupa Edukacyjna S.A. - edukacja wczesnoszkolna
Tzw. partnerem technologicznym jest firma Progress Framework sp. z
o.o., której zadaniem będzie zaprojektowanie takich rozwiązań, dzięki
którym treści opracowane przez partnerów merytorycznych będą dostępne
na różnych nośnikach w formie programów i aplikacji.

Całością projektu "e-podręczniki" zarządza Ośrodek Rozwoju Edukacji,
podległy MEN.

Warto zwrócić uwagę, że e-zasoby edukacyjne powstają nie tylko w
ramach programu "Cyfrowa szkoła". Na portalu scholaris.pl na bieżąco
zamieszczane są materiały edukacyjne i metodyczne dla nauczycieli,
które wspierają proces edukacji oraz mogą być wykorzystane do pracy z
uczniem na wszystkich etapach edukacji. Ponadto od 2009 roku na
zlecenie i ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej wykonywane są
adaptacje wskazanych przez szkoły tytułów podręczników szkolnych i
książek pomocniczych, dostosowane do potrzeb uczniów niewidomych i
słabo widzących. Wersje elektroniczne tych podręczników zamieszczane
są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w specjalnie
opracowanym systemie informatycznym, umożliwiającym dyrektorom szkół i
placówek bieżące ich pobieranie oraz wydrukowanie w całości lub
części, zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi niewidomych i
słabowidzących uczniów. Ponadto dla polskich uczniów za granicą
powstał portal Polska Szkoła, internetowy podręcznik "Włącz Polskę"
oraz platforma e-learningowa "Otwarta szkoła". Dzięki tym narzędziom
możliwe jest skuteczne wykorzystanie nowoczesnych technologii do
kształcenia tych polskich dzieci, które nie mają możliwości
uczęszczania do polskich szkół za granicą.

Aby poszerzyć wiedzę o programie "Cyfrowa szkoła" warto również
zapoznać się z treścią listu MEN do rektorów instytucji partnerskich
projektu e-podręczniki, a także z opiniami Koalicji Otwartej Edukacji.

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3131%3Acyfrowa&catid=29%3Aministerstwo-pozostae-wydarzenia-edukacyjne&Itemid=53


-- 
Marcin Wilkowski
t. 503973785
Strona domowa: http://wilkowski.org/
http://www.facebook.com/mwilkowski
http://twitter.com/marcinwilkowski

Historia i Media - historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej
http://historiaimedia.org


Więcej informacji o liście koalicja-l