[Koalicja-l] Repozytorium instytucjonalne a UPAPP

Tomasz Ganicz polimerek w gmail.com
Czw, 9 Gru 2010, 11:32:01 CET


W dniu 9 grudnia 2010 10:59 użytkownik Ewa Rozkosz
<ewarozkosz w gmail.com> napisał:
> Witam serdecznie,
> zwracam się do Was z pytaniem o interpretację Art. 15a UPAPP.
> Czy Art. 15a umożliwia zamieszczanie dysertacji (w terminie do 6 miesięcy od
> obrony) studentów studiów doktoranckich w repozytorium instytucjonalnym bez
> dodatkowych dokumentów (typu Zarządzenie Rektora)?

IMHO to jest kwestia wewnętrznego regulaminu uczelni. Ten artykuł
określa tylko, że uczelnia może do 6 miesięcy od obrony opublikować
pracę. A w jakim trybie i jak to jest już kwestia samej uczelni. Warto
też pamiętać, że ten przepis nie zabrania po tym okresie publikacji
pracy w innym miejscu przez samego studenta, nawet jak uczelnia
opublikowała to już gdzieś wcześniej.

> Czy Art. 12 dotyczy również habilitacji pracowników naukowych uczelni?

IMHO to zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli ktoś wykonuje pracę w
ramach stosunku pracy (obojętne jaką) to prawa autorskie majątkowego
wg tego artykułu przechodzą na jego pracodawcę, chyba, że inaczej
orzeka to umowa o pracę. Natomiast jeśli nie jest w stosunku pracy no
to prawa majątkowe zostają przy autorze i uczelni pozostaje ew.
skorzystać z art 15a. W przypadku prac magisterskich - nie są one
zwykle pisane w stosunku pracy - bo student nie jest zatrudniony, jest
raczej "klientem" uczelni. Natomiast przy doktoratach i habilitacjach
różnie to już bywa. Np: ja byłem zatrudniony i wykonywałem pracę
doktorską i habilitacyjną w ramach stosunku pracy z moim instytutem, a
integralną częścią umowy o pracę był regulamin, który ma też punkty o
tym, że cała moja twórczość wykonywana w ramach obowiązków służbowych
przechodzi przechodzi na instytut i wyrażam zgodę aby to instytut
decydował kiedy i jak opublikuje moją pracę. Natomiast teraz mam dwóch
doktorantów - z których jedna ma stypendium z programu "Kapitał
Ludzki" i w umowie stypendialnej ma napisane, że przekazuje prawa
majątkowe i prawa do pierwodruku Urzędowi Miasta Łodzi (bo on jest
dysponentem tego programu), a drugi pracuje w przedsiębiorstwie
prywatnym i wykonuje doktorat w oparciu o umowę między moim instytutem
i tymże przedsiębiorstwem i w tej umowie jest klauzula, że prawa
autorskie majątkowe do pracy oraz ew. własność patentów zostają się
przy firmie, a instytut ma prawo opublikować pracę, ale dopiero po tym
jak zostaną zgłoszone patenty.

Z kolei np: moja habilitacja składała się z krótkiego,
kilustronicowego streszczenia i ze zbioru 22 publikacji, które to
publikacje pochodziły z kilkunastu różnych czasopism naukowych. Prawa
autorskie majątkowe do tychże publikacji mój instytut przekazał tym
czasopismom (bo taki jest obyczaj i norma w czasopismach naukowych), a
do tego streszczenia prawa majątkowe się przy instytucie zostały,
ponieważ wykonywałem go w ramach obowiązków służbowych. Mojej
habilitacji nie da się jednak opublikować w całości, bo by trzeba
uzyskać na to zgodę od wszystkich tych czasopism.

Także jak widać sytuacje prawne z doktoratami i habilitacjami mogą być
bardzo różne.

> Czy twórcom w przypadku rozpowszechnienia utworu w otwartym repozytorium
> przysługuje prawo do wynagrodzenia?

Tak, chyba, że doszło do zrzeczenia się takiego prawa na piśmie. Art
15a daje prawo uczelni do pierwszej publikacji, ale nie ma w nim nic o
tym, że się studenta wywłaszcza z jego praw majątkowych, a jedno z
nich polega na prawie do wynagrodzenia. No chyba, że np: była
odpowiednia klauzula w regulaminie studiów doktoranckich i w swojej
naiwności student to podpisał :-)

-- 
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.ptchem.lodz.pl/en/TomaszGanicz.html


Więcej informacji o liście koalicja-l